Czym jest program "Wsparcie w starcie"?W ramach programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Program skierowany jest do:

 • Studentów – ostatniego roku studiów wyższych, niepracujących i niewykonujących innej pracy zarobkowej
 • Absolwentów – szkół średnich i uczelni wyższych, pozostających bez pracy (do 48 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu)
 • Osób bezrobotnych – zarejestrowanych w urzędzie pracy
 • Przedsiębiorców – w przypadku pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

W ramach Programu oferujemy:

1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej ­ w maksymalnej kwocie do 20­ - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (do 85 111,80 zł - stan na III kw. 2017) ­ dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy ­ w maksymalnej kwocie do 6­ - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (do 25 533,54 zł - stan na III kw. 2017)

 • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 • podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • niepublicznych szkół,
  • niepublicznych przedszkoli,
 • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

 • zakładania działalności gospodarczej,
 • form opodatkowania działalności gospodarczej,
 • prowadzenia księgowości.

Istotne warunki pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej:

 • wartość pożyczki podstawowej ­ do 20 - krotności przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o pożyczkę ( 85 111,80 zł - stan na III kw. 2017 )
 • okres spłaty nie może przekroczyć 7 lat,
 • oprocentowanie 0,44 % w skali roku (na dzień 05 marca 2015 r.),
 • karencja do 12 miesięcy, liczona od daty uruchomienia pożyczki,
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • wsparcie w ramach programu stanowi dla pożyczkobiorcy „pomoc de minimis”.

Istotne warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy:

 • wartość pożyczki podstawowej do 6 - krotności przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o pożyczkę (do 25 333,54 zł - stan na III kw. 2017 ),
 • okres spłaty nie może przekroczyć 3 lat,
 • oprocentowanie 0,44 % w skali roku (na dzień 05 marca 2015 r.),
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy,
 • wsparcie w ramach programu stanowi dla pożyczkobiorcy „pomoc de minimis”.