Wniosek o pożyczkę uzupełniającą na utworzenie miejsca pracy wraz z załącznikami

Wniosek o udzielenie pożyczki dla przedsiębiorcy na utworzenie miejsca pracy w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

pobierz - PDF

pobierz - Word


Dodatkowo do Wniosku o pożyczkę dla przedsiębiorcy na utworzenie miejsca pracy Wnioskodawca składa następujące załączniki:

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - pobierz - PDF, pobierz - Word

Oświadczenie o pomocy de minimispobierz - PDF, pobierz - Word

Oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne na wnioskowane przedsięwzięcie –  pobierz - PDF, pobierz - Word

Oświadczenia majątkowe wnioskodawcy/poręczyciela – pobierz - PDF, pobierz - Word

Opinia powiatowego urzędu pracy w zakresie dostępności osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku pracy –  pobierz - PDF, pobierz - Word

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, pobierz - PDF

Oświadczenie na weryfikacje danych Wnioskodawcy/Poręczyciela,pobierz - PDF

Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, pobierz - PDF


Dodatkowo do Wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

  • Kopia Zaświadczenia o pomocy de minimis (dotyczy Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc de minimis w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe), potwierdzona ze zgodnością z oryginałem
  • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
  • Pośrednik Finansowy może poprosić Wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty.


Po przyznaniu pożyczki Wnioskodawca dołącza dokumenty niezbędne do podpisania Umowy pożyczki.

Aneks do Umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej – pobierz PDF