Wniosek o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami

Wniosek o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”-

pobierz - PDF

pobierz - Word


Dodatkowo do Wniosku o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej Wnioskodawca składa następujące załączniki:

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - pobierz - PDF,pobierz - Word

Oświadczenie o pomocy de minimis - pobierz - PDF, pobierz - Word

Oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne na wnioskowane przedsięwzięcie - pobierz - PDF, pobierz - Word

Oświadczenia majątkowe wnioskodawcy/poręczyciela - pobierz - PDF, pobierz - Word

Oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - pobierz - PDF, pobierz - Word

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, pobierz - PDF

Oświadczenie na weryfikacje danych Wnioskodawcy/Poręczyciela, pobierz - PDF

Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, pobierz - PDF


Dodatkowo do Wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

  • Kopia Zaświadczenia o pomocy de minimis (dotyczy Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc de minimis w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe), potwierdzona ze zgodnością z oryginałem
  • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
  • Kopia odpisu dyplomu potwierdzona ze zgodnością z oryginałem lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu (dotyczy absolwenta uczelni lub szkoły średniej/zawodowej)/ lub Zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki na ostatnim roku studiów (dotyczy studenta)/ lub Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego (dotyczy bezrobotnego)
  • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy)
  • Pośrednik Finansowy może poprosić Wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty.


Po przyznaniu pożyczki Wnioskodawca dołącza dokumenty niezbędne do podpisania Umowy pożyczki.

Umowa pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej - pobierz - PDF